Nabídka řešení GDPR

Podpora řešení problematiky GDPR

Dne 27. dubna 2016 nabylo účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Každé organizaci z této směrnice vyplývá povinnost prověřit procesy probíhající uvnitř organizace a v případě potřeby podniknout potřebné kroky k naplnění povinností vyplývajících z této směrnice. Z uvedených důvodů nabízíme řešení této problematiky.

Popis navrhovaného postupu řešení

Na základě znalosti situace u jednotlivých zákazníků jsme se rozhodli celou problematiku řešení GDPR v organizaci rozdělit do čtyř etap. Každý zákazník zváží, kterou etapu chce realizovat. Realizace etap 1. až 3. pokrývá veškeré potřebné činnosti spojené s uvedením organizace do souladu se směrnicí GDPR. Etapa č. 4 představuje činnosti pro zajištění trvalého provozu.

Rozdělení projektů na etapy

Etapa 1 - Plánování a příprava projektu

Sestavení projektového týmu a stanovení závazného harmonogramu.
Vstupní analýzy - vyhodnocen všech dostupných informací o podnikání, rizik a určujících principů dané firmy či organizace s ohledem na zpracování osobních údajů. Popis IT infrastruktury se zaměřením na zpracování osobních údajů, popis zabezpečení jednotlivých objektů, kanceláří, počítačů, definování úložišť dat (papírových i elektronických). GDPR výstupní analýza (GAP) - porovnání aktuálního stavu s požadovaným stavem a návrh opatření v jednotlivých oblastech práce s osobními daty.

Etapa 2 - Právní audit

Prověření všech právně závazných dokumentů, činností a jejich dopadů na podnikání z pohledu práva
Spolupracující advokátní kancelář je připravena nabídnout širokou škálu právních služeb z řady právních oblastí s tím, že s ohledem na předpokládané potřeba Vaší společnosti v návaznosti na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) nabízíme Právní GDPR audit (analýza smluvní dokumentace Vaší organizace ohledně požadavků EU na ochranu osobních údajů, doporučení změn a jejich případná realizace)

Etapa 3 - Implementace celků a zpracování směrnice GDPR

Sestavení, spuštění, otestování a odladění jednotlivých opatření, která mají zajistit činnost podniku dle GDPR
Ověření realizovaných opatření - prověření součinnosti jednotlivých opatření včetně ověření jejich opakovatelné spolehlivosti Zpracování Směrnice GDPR (Zásady ochrany osobních údajů) pro danou organizaci. Příprava změn a jejich zavedení u všech interních postupů a pracovních činností, které se týkají osobních údajů

Etapa 4 - Trvalé provozování systémů

Podpora a pravidelná kontrola
Na základě zpracování předchozích etap nabízíme i trvalou podporu a pravidelnou kontrolu včetně aktualizace zavedeného systému ochrany osobních údajů. Na tyto činnosti je uzavřena smlouva o dílo, které jsou dle vzájemné dohody specifikovány prováděné činnosti.

Mám zájem o toto řešení    cs_CZCzech