Podpora řešení problematiky GDPR

Dne 27. dubna 2016 nabylo účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Každé organizaci z této směrnice vyplývá povinnost prověřit procesy probíhající uvnitř organizace a v případě potřeby podniknout potřebné kroky k naplnění povinností vyplývajících z této směrnice.
Z uvedených důvodů nabízíme řešení této problematiky.

Popis navrhovaného postupu řešení

Na základě znalosti situace u jednotlivých zákazníků jsme se rozhodli celou problematiku řešení GDPR v organizaci rozdělit do čtyř etap. Každý zákazník zváží, kterou etapu chce realizovat. Realizace etap 1. až 3. pokrývá veškeré potřebné činnosti spojené s uvedením organizace do souladu se směrnicí GDPR. Etapa č. 4 představuje činnosti pro zajištění trvalého provozu.

 

Etapa 1 -  Plánování a příprava projektu
– sestavení projektového týmu a stanovení závazného harmonogramu.

Vstupní analýzy – vyhodnocen všech dostupných informací o podnikání, rizik a určujících principů dané firmy či organizace s ohledem na zpracování osobních údajů. Popis IT infrastruktury se zaměřením na zpracování osobních údajů, popis zabezpečení jednotlivých objektů, kanceláří, počítačů, definování úložišť dat (papírových i elektronických).

GDPR výstupní analýza (GAP) – porovnání aktuálního stavu s požadovaným stavem a návrh opatření v jednotlivých oblastech práce s osobními daty.

Etapa 2 -  Právní audit
– prověření všech právně závazných dokumentů, činností a jejich dopadů na podnikání z pohledu práva

Spolupracující advokátní kancelář je připravena nabídnout širokou škálu právních služeb z řady právních oblastí s tím, že s ohledem na předpokládané potřeba Vaší společnosti v návaznosti na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) nabízíme Právní GDPR audit (analýza smluvní dokumentace Vaší organizace ohledně požadavků EU na ochranu osobních údajů, doporučení změn a jejich případná realizace)

Etapa 3 -  Implementace celků a zpracování směrnice GDPR
– sestavení, spuštění, otestování a odladění jednotlivých opatření, která mají zajistit činnost podniku dle GDPR

Ověření realizovaných opatření – prověření součinnosti jednotlivých opatření včetně ověření jejich opakovatelné spolehlivosti

Zpracování Směrnice GDPR (Zásady ochrany osobních údajů) pro danou organizaci. Příprava změn a jejich zavedení u všech interních postupů a pracovních činností, které se týkají osobních údajů

Etapa 4 -  Trvalé provozování systémů
– podpora a pravidelná kontrola

Na základě zpracování předchozích etap nabízíme i trvalou podporu a pravidelnou kontrolu včetně aktualizace zavedeného systému ochrany osobních údajů. Na tyto činnosti je uzavřena smlouva o dílo, které jsou dle vzájemné dohody specifikovány prováděné činnosti.

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.