Přihlášení

Srdečně Vás zveme již na 18. ročník uživatelské konference HxGN LOCAL GEOFORUM CS 2017, který se bude konat ve dnech 18. – 19. září 2017, hotel Zámek VALEČ.

Letošní konference se zaměří na prezentace inspirativního řešení v oblasti veřejné správy, bezpečnosti a inženýrských sítí.

V letošním roce proběhlo zpracování materiálu, který komplexně posoudil stávající funkci systému odvodnění pro standardní a dlouhodobé zatěžovací stavy a dále pro výhled činnosti spojené s řešením koncepce rozvoje kanalizace města a tím i kontinuitu řešení koncepčních úloh. Hlavním cílem aktualizace bylo také posouzení kmenových sběračů, hlavních odlehčovacích komor a plánované výstavby retenční nádrže před ČOV Klatovy.

Web Feature Service (dále jen WFS) je standard vyvinutý a dále rozšiřovaný mezinárodní standardizační organizací Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožńuje sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu. Zde je hlavní rozdíl oproti podobné službě Web Map Service (WMS), kde se sdílí pouze rastrované informace. Spolu s vektorovými daty jsou sdíleny také atributové informace o prvcích. Výhodou vektoru je, že máme informaci o geometrii a můžeme s ní pracovat (např. přichytit se linie).

Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WFS server jsou primárně geodata ve formátu GML. Daná geofrafická data (bod, linie, plocha) jsou vztažena k referenčnímu souřadnicovému systému nejčastěji udávám pomocí datasetu EPSG.
Pro tvorbu webové služby WFS používáme nástroj Geomedia Webmap od společnosti Hexagon (dříve Intergraph). Vytváří se podobně jako služba WMS v aplikaci Geomedia Desktop.

V oblasti integrace systému GIS s informačním systémem Helios Green se opíráme o více než pětileté zkušenosti získané provozováním reálných řešení u našich zákazníků v oblasti správců inženýrských sítí.

Předmětem integrace geografického informačního systému a systému Helios Green jsou především:
správa zdrojových dat
lokalizace dat v GIS
lokalizace havárie
připojení odběrných míst dotčených havárií

V I. čtvrtletí roku 2017 byl v organizaci Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. spuštěn provoz aplikace ZIS2GIS na automatizovaný převod informací ze zákaznického informačního systému (ZIS) do geografického informačního systému.

Výchozím stavem byla dvě samostatně oddělené ZIS a GIS. Cílem pak aktualizované propojení informací ZIS <-> GIS a vytěžování informací (tzv. data mining). Propojením získáme možnost vizuální kontroly všech odběrných míst (OM). Máme tak nástroj na kontrolu např. černých odběrů a havarijní management. 

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.