Přihlášení

Řešení internetGIS (dále jen iGIS) zpřístupňuje data GIS systémů provozovaných buď na bázi staršího produktu společnosti INTERGRAPH, který se nazývá FRAMME Lite, nebo na bázi moderního produktu téže společnosti nazývaného GeoMedia Professional. Řešení, postavené na struktuře server/klient, umožňuje přístup k datům, uloženým v obou těchto systémech. Pod pojmem přístup rozumíme možnost prohlížení veškerých dat uložených v tomto systému. To znamená i přípojných dokumentů. Prohlížení dat je možné prostřednictvím intranetu (vnitropodniková síť), nebo prostřednictvím internetu (celosvětová síť).

Vzhledem k rostoucím požadavkům na funkčnost systému iGIS ze strany vodárenských společností, jsme se rozhodli při vývoji další verze provést zásadní změnu technologické platformy a převést systém do prostředí .NET Framework (dříve Java).
 
Popis nového prostředí:
 
 • iGIS.NET funguje jako aplikace a ne jako applet v internetovém prohlížeči jako dosud
 • zachování stávajících funkcí a přidání nových
 • vylepšení tisku:
- vyšší kvalita tiskového výstupu (již není omezení na 72 dpi)
- tisk nebude závislý na internetovém prohlížeči - větší možnosti
- tisk podle měřítka, vybraného okna, "na celou plochu papíru"
- možnost tisku větších formátů než A4
- možnost použití předdefinavaných šablon pro tisk
- možnost tisku předdefinované legendy
 • zvýšení rychlosti práce
 • vylepšení práce s dotazy - uložení dotazů, předefinované dotazy
 • vyšší kvalita (čitelnost) natočených textů na obrazovce i při tisku
 • vylepšené uživatelské rozhraní - vzhled "windows" aplikací
 • odpadají bezpečnostní omezení internetového prohlížeče
 • snadné propojení na další programy na straně klienta (ZIS, výpočetní moduly, podélné řezy)
Image
 
Popis základních funkcí systému iGIS (všechny tyto funkce jsou součástí verze iGIS.NET)

Zobrazení
 • soubory GeoMedia Pro WS, FRAMME Lite
 • soubor DGN (nezobrazují se uživatelské styly čar, multičáry, B-Spline křivky, některé typy oblouků, 3D objekty)
 • referenční soubory - DGN nebo rastrové Intergraph CIT
 • zvětšení, zmenšení pohledu, výřez, celek, překreslení, posun nahoru/dolů, vlevo/vpravo
 • automatický výběr aktivního objektu (při pohybu myši nad objektem)
 • rychlé zobrazení jména vybraného objektu (např. KN_Potrubí) a aktuální souřadnice ve stavovém řádku

Databázové operace

 • zobrazení databázových atributů vybraného objektu
 • jednoduché dotazování (operátory <, >, =, <>, OR, AND) s možností zvýraznění a lokalizace objektu
 • zrušení výsledku dotazu

Kótování

 • kreslení šikmých a kolmých kót (pouze pro tisk, bez možnosti uložení)
 • editace hodnoty kóty (nová hodnota v závorce)
 • smazání kóty

Souřadnice

 • vložení "hodnoty" souřadnice do mapy (na vynášecí čáře se šipkou) - pouze pro tisk, bez možnosti uložení
 • smazání souřadnice

Nastavení

 • možnost zapnout/vypnout zobrazování jednotlivých typů objektů
 • výběr barev kót, souřadnic, zvýraznění, rastrových souborů
 • velikosti kót a souřadnic

Tisk

 • tisk pomocí standardní funkce použitého internetového prohlížeče

V prostředí internet/intranet nelze přímo vytvářet soubory a zapisovat do nich (z důvodu bezpečnosti - snadné zneužití ve virech). Proto nelze přímo udělat funkci pro uložení vybraných databázových položek do souboru.
Z důvodu bezpečnosti je přidáno zabezpečení přístupu do prohlížečky pomocí jména a hesla. Je možné nastavit několik úrovní oprávnění (např. pouze zobrazení základních objektů sítě, zobrazení databázových údajů, dotazování).

Výhody, které internetGIS nabízí:
zajišťuje řízený přístup ke všem informacím, které jsou uloženy v geografickém informačním systému. Uvedený nástroj je připraven i na zpřístupnění přesně definovaných informací pro oprávněné uživatele mimo organizaci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě.

 • Možnost přístupu ke kopii originálních dat
 • Nemožnost data touto formou pozměnit
 • Možnost připojení rastrových map (formát CIT)
 • Možnost okótování situace před tiskem
 • Možnost zpřístupnit některá data akcionářům ( obcím atd.)
 • Možnost přístupu k datům pomocí internetu pro pověřené pracovníky při jejich jednáních "prakticky z celého světa" (z obecních úřadů, okresních úřadů atd.)
 • Možnost rozlišit úroveň oprávněného přístupu
 • Možnost přístupu k datům v rámci organizace pro všechny útvary (vedení, ekonomické, provozně-technické atd.)
 • Jednoduchá obsluha
 • Žádné další nároky na SW na uživatelských pracovištích

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.