Přihlášení

Aplikace RUIAN2iGIS

- využivá zákonem definovaných registrů pro zobrazení důležitých informací v systému iGIS.NET

RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 119/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, častěji známý jako RÚIAN (a občas se setkáte také s verzí RUIAN) je jedním ze čtyř vytvářených základních registrů. Dalšími jsou registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP) a registr osob (ROS).

RUIAN – základní informace

RÚIAN staví na podkladech základního registru územní identifikace a nemovitostí, který pilotně v roce 2001 realizoval Český úřad zeměměřický a katastrální. Registr obsahuje a také poskytuje referenční údaje, tj. zákonem vymezené údaje, jež budou v daném okamžiku aktuální, platné a jednotné. Jsou to údaje o základních územních prvcích a jednotkách (spolu s jejich vazbami), adresách a údaje o účelových územních prvcích. Atributy těchto údajů budou identifikační (kódy, názvy, například parcelní číslo, kód obce), lokalizační (například definiční body, hranice a vazby na další jednotky, například příslušnost obce k obci s rozšířenou působností).

Ostatní údaje budou napojeny prostřednictvím kódů z dalších registrů. Údaje RÚIAN budou zobrazitelné nad státním mapovým dílem nebo nad Digitální mapou veřejné správy. Samotný registr si můžeme představit jako rozsáhlou databázi, která po prvotním naplnění daty bude aktualizována přes editační rozhraní. Její výstupy budou sloužit orgánům veřejné správy a veřejnosti.

Zdroj: www.cuzk.cz

Registr územní identifikace je postaven na již vytvořeném Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), provozovaném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jeho komunikační prostředí bude pro potřeby RÚIAN upraveno. Editorem údajů v tomto informačním systému je ČÚZK a půjde především o údaje katastru nemovitostí. Dalším navrhovaným informačním systémem bude Informační systém územní identifikace (ISÚI), jehož editorem bude Český statistický úřad, obce a stavební úřady.

Oba tyto informační systémy budou propojeny do centrálního Informačního systému základních registrů. Prvotní naplnění proběhne importem dat ze současných datových zdrojů: ISKN (ČÚZK), registru sčítacích obvodů (ČSÚ), adres z ÚIR-ADR a dalších (například Česká pošta dodá seznam PSČ). Aktualizační procesy budou prováděny přes editační agendové systémy a zodpovědné za ně a za data uvedená v registru budou editoři. Vedle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jenž edituje většinu prvků (pozemky, budovy), jsou dalšími editory Český statistický úřad pro základní sídelní jednotky, obce pro části obcí, ulice, veřejná prostranství a adresy a stavební úřady pro adresy nových stavebních objektů.

Hlavní funkcí registru RÚIAN je poskytování informačních a servisních služeb pro veřejnost a veřejnou správu. Vedle dotazů a vyhledávání v registru budou umožněny hromadné výstupy a také servisní služby, které využijí klienti, kteří zaznamenají v registru chybný údaj. Takto označený údaj bude se záznamem o nutnosti ověření předáván do jeho ověření editorem.

RUIAN2iGIS - přidaná funkčnost do iGISu

Touto aplikací uživatel získá v systému iGIS:

1. Převod parcelních a popisných čísel z databáze RÚIAN pomocí VDP (Veřejného dálkového přístupu z ČUZK) do databáze iGIS.

 • program pomocí VDP načte data z ČUZK a převede do formátu, s kterým pracuje iGIS
 • uživatel zvolí, zda se data načtou online přímo ze stránek ČUZK, nebo se zpracují již stažené soubory - vytvořené soubory uživatel nakopíruje na server iGIS
 • iGIS parcelní a popisná čísla zobrazí a umožní jejich lokalizaci v mapě (stávající funkce)

2. Vyhledávání ulic pomocí databáze RÚIAN

 • program současně vytvoří databázi obcí a ulic
 • ulice obsahují informace o geometrii (souřadnice) a ulice je možné lokalizovat (vyhledat a zobrazit v mapovém okně)
 • současný stav umožňuje vyhledat ulici pouze v případě, že v ulici je zakreslená síť (voda, kanalizace)
 • databáze RÚIAN obsahuje souřadnice převážné většiny ulic, tj. půjde dohledat i ulice bez zakreslených sítí
 • nutná úprava programu iGIS (klient i server)

3. Lokalizace hranic území (obce, části obce a katastrálního území)

 • po výběru obce, části obce nebo KÚ se pohled v mapovém okně automaticky nastaví podle hranic vybraného území
 • v mapovém okně se současně zobrazí hranice vybraného území. Zvýraznění je dočasné a automaticky zmizí při první manipulaci s mapovým oknem.
 • zvýraznění proběhne automaticky při výběru zvoleného území, nebude se potvrzovat tlačítkem jako v případě ulice - barva a styl zvýraznění se převezme z nastavení zvýraznění výsledků dotazu
 • hranice území se budou načítat z databáze RUIAN
 • načtení hranic území zajistí aplikace pro VDP2iGIS (přístup do databáze RUIAN pomocí Veřejného Dálkového Přístupu na stránkách ČÚZK)
 • hranice území se uloží do sdílené databáze. Budou přístupné i pro mobilní aplikace na tabletech.

Doplněné úpravy:

 • při zobrazení všech hranic (obec, část obce, ZSJ, KÚ) zobrazit dočasně i název území
 • za položku KÚ je přidán číselník ZSJ
 • ZSJ jsou vázané na KÚ (po výběru KÚ se zobrazí příslušné ZSJ)
 • výběrem ZSJ dojde k vycentrování mapy v zadaném území a zobrazí se hranice území
 • výběrem parcely nebo stavebního objektu se navíc zobrazí i jeho hranice (pokud jsou v daném území dostupné - digitální mapa)
 • rozšíření programu RUIAN2iGIS o načítání požadovaných údajů + konverze do formátu iGISu
 • rozšíření databáze o nové tabulky pro uložení načtených dat
Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.