Přihlášení

iSTANOVISKA

Produkt je určen jako doplněk k aplikaci iGIS WEB.

Jinými slovy řídí celý proces přihlášení, evidence a přidělení jednoznačného označení žádosti, registrace a následného předání žádosti o zpracování stanoviska k existenci vodovodní a kanalizační sítě v zadané lokalitě. Zpracování stanoviska zajistí dle zadaných šablon zákazníka.

Tato aplikace výrazně zvyšuje efektivitu práce pracovníků oddělení zodpovědného za vystavování stanovisek, neboť poloautomatizuje celý proces, kdykoliv je možno vyhledat zpracovaná stanoviska. Současně snižuje počet osobních jednání s pracovníky, neboť část celého procesu jednání se žadatelem probíhá prostřednictvím internetu. Věříme, že uvedení této novinky zefektivní dosavadní činnost pracovníků zodpovědných za zpracování vyjádření.

Popis funkčnosti:

Systém iSTANOVISKA (iSTANOVISKA k existenci sítě a iSTANOVISKA k PD) představuje soubor procesů, který probíhá jak na straně zpracovatele, tak na straně žadatele ve vzájemné vazbě, kdy jeden proces je vždy pokynem pro proces následující.

iSTANOVISKA k existenci sítě

Popis funkce aplikace v logických krocích:

A) Činnosti na straně žadatele (FrontOffice)

1) vytvoření uživatelského účtu – pro práci v aplikaci iSTANOVISKA je nutné vytvořit systém uživatelských práv, pomocí kterých se budou uživatelé do aplikace přihlašovat. Údaje uvedené u každého uživatele se budou používat jako zdroj dat o Žadateli.

Pro první přihlášení je nutné zadat minimálně kontaktní údaje o Žadateli (bod a.). S těmito údaji je možné provést Žádost o vyjádření o existence sítě. Pro pokračování v Žádosti o další stanoviska je nutné vyplnit další údaje (body b. až d.)

a. Žadatel – kontaktní údaje
b. Stavebník/Investor (pokud není shodný se žadatelem) – kontaktní údaje
c. Název stavby
d. Místo stavby a pozemku dotčené stavbou

i. Obec
ii. Číslo orientační/parcelní (pokud existuje)
iii. Parcelní číslo (možnost více parcel)
iv. Katastrální území
v. Stavební úřad

pro opakované použití umožnit editovat údaje b. – d., pokud bude investor žádat pro různé stavby, aby se nemusel opakovaně registrovat

2) přihlášení uživatele do systému – po přihlášení do systému se uživateli nabídnou následující možnosti:

a. vytvoření stanoviska k existenci sítě

i. výsledkem je zaslání vyjádření v PDF formátu na emailovou adresu žadatele s vyjádřením, zda dotčená oblast je nebo není v ochranném pásmu objektů vodovodů a kanalizací. Pokud není požadavek na další Žádost o stanovisko k PD, je možné tento krok provést bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu, pouze s vyplněním požadovaných údajů.
ii. vyznačené zájmové území je podkladem pro další krok – Žádost o stanovisko k PD
iii. automatické uložení vyjádření do e-ARSYSu
iv. uložení celého procesu do databáze Vyjadřování

b. možnost editace svých údajů

B) Činnosti na straně zpracovatele(BackOffice)

1) volitelně lze nastavit dle přání zpracovatele manuální kontrolu každého vygenerovaného stanoviska k existenci sítě

iSTANOVISKA k projektové dokumentaci (PD)

Popis funkce aplikace v logických krocích:

A) Činnosti na straně žadatele (FrontOffice)

1) přihlášení do systému – již není nutná registrace, přihlášení proběhne pomocí jednoznačného čísla stanoviska existence sítě s následným doplněním údajů:

a. Žadatel – kontaktní údaje
b. Stavebník/Investor (pokud není shodný se žadatelem) – kontaktní údaje
c. Název stavby
d. Místo stavby a pozemku dotčené stavbou

2) výběr žádosti o stanovisko – výběr z předefinovaných možností:

a. Objekt žádosti o stanovisko – např. vodovodní přípojka, plynovod, septik, atd.
b. Typ řízení:

stanovisko o vydání rozhodnutí (územního): (dle § 77 staveb. zákona 183/2006 Sb.)
o umístění stavby nebo zařízení (dle § 79 stavebního zákona)
o změně využití území (dle § 80 stavebního zákona)
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dle § 81 stavebního zákona)
o ochranném pásmu (dle § 83 stavebního zákona)
stanovisko ke zjednodušenému územnímu řízení (dle § 95 stavebního zákona)
stanovisko k územnímu souhlasu (dle § 96 stavebního zákona)
stanovisko k ohlášení stavby (dle § 104 odst.2 staveb. zákona)
stanovisko k žádosti o stavební povolení (dle § 110 odst.1 a 2, staveb. zákona)
stanovisko k oznámení o změně v užívání stavby (dle § 127 stavebního zákona)
stanovisko k ohlášení odstranění stavby (dle § 128 stavebního zákona)
Jiný účel, uveďte jaký:

3) přiložení připojených dokumentů (v definovaných formátech a volitelnosti):

a. Technická zpráva
b. Průvodní zpráva
c. Situace přehledná
d. Situace podrobná
e. Další dokumentace ve smyslu zákona 183/2006 Sb.

4) zaslání potvrzení o podání Žádosti o stanovisko k PD – na emailovou adresu se uživateli, který podal Žádost o stanovisko zašle potvrzení se všemi informacemi, v kterých jsou uvedeny všechny náležitosti nutné k vydání stanoviska.

B) Činnosti na straně zpracovatele (BackOffice)

Zpracování Žádosti o stanovisko k PD – pro snadnou evidenci a následné zpracování žádostí o stanoviska je na straně zpracovatele nainstalována aplikace, v které lze:

a. sledovat jednotlivé žádosti o stanoviska – v případě existence více zpracovatelů je v nastavení systému možnost přidělování žádostí dle volitelného kritéria, tzn. rozdělení žádostí jednotlivým zpracovatelům např. podle Obce, Katastrálního území nebo vytíženosti

b. nahlížet do vydaných Vyjádření o existence sítě – zpracovatel má vždy rychle k dispozici všechna vydaná Vyjádření o existenci sítě, která jsou uložena v archivačním systému

c. zobrazit situační plánek – jednoduchým stiskem tlačítka může zpracovatel zobrazit v aplikaci iGIS.NET celou situaci, kterou žadatel definoval v prostředí iGIS.web při žádosti o Vyjádření k existenci sítě

d. zpracovat a vytvořit Stanovisko – pomocí předvyplněného formuláře a vzorových šablon částí Vyjádření může zpracovatel snadno vytvořit v poloautomatickém režimu vyjádření a uložit jej do předem definovaného formátu (DOC, PDF atd.)

e. automaticky archivovat všechny dokumenty – celý proces vyjadřování je evidován a všechny vzniklé dokumenty jsou automaticky ukládány do elektronického archivačního systému.

Požadavky na straně serveru:

  • funkční aplikace iGIS.NET
  • iGIS.WEB

Požadavky na straně klienta

  • běžný internetový prohlížeč IE, FireFox, Safari, Opera, ...
Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.