Přihlášení

Jak je již letitým zvykem, pořádá společnost HSI com s.r.o. v měsíci říjnu školení uživatelů GIS. V rámci školení jsou předány informace a poznatky z provozování jednotlivých aplikací a současně jsou prezentovány nově provozované a vznikající aplikace, letos to byla novinka Věcná břemena a informace o vývoji aplikace Propojení GIS a hydrodynamických modelů DHI.

Systém GIS, provozovaný ve většině vodárenských společností je naplněn daty o vodovodní a kanalizační síti. Každé potrubí či stoka vede pod parcelami, konkrétních vlastníků. Průnikem těchto dvou množin informací získává uživatel informaci o možných věcných břemenech. Nabízená aplikace využívá infomací ze systému GIS o poloze jednotlivých vedení a současně informací z ČUZK o přesných polohách jednotlivých parcel, tím vzniká nástroj na zapracování, evidenci a následnou práci s těmito informacemi.

V letošním roce proběhlo zpracování materiálu, který komplexně posoudil stávající funkci systému odvodnění pro standardní a dlouhodobé zatěžovací stavy a dále pro výhled činnosti spojené s řešením koncepce rozvoje kanalizace města a tím i kontinuitu řešení koncepčních úloh. Hlavním cílem aktualizace bylo také posouzení kmenových sběračů, hlavních odlehčovacích komor a plánované výstavby retenční nádrže před ČOV Klatovy.

Srdečně Vás zveme již na 18. ročník uživatelské konference HxGN LOCAL GEOFORUM CS 2017, který se bude konat ve dnech 18. – 19. září 2017, hotel Zámek VALEČ.

Letošní konference se zaměří na prezentace inspirativního řešení v oblasti veřejné správy, bezpečnosti a inženýrských sítí.

V oblasti integrace systému GIS s informačním systémem Helios Green se opíráme o více než pětileté zkušenosti získané provozováním reálných řešení u našich zákazníků v oblasti správců inženýrských sítí.

Předmětem integrace geografického informačního systému a systému Helios Green jsou především:
správa zdrojových dat
lokalizace dat v GIS
lokalizace havárie
připojení odběrných míst dotčených havárií

Copyright © 2017 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.