Přihlášení
Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty metodami konečných prvků (FEM – Finite Element Methods) odstraní potřebu odhadů a z toho vyplývající nejistotu z vývojového procesu pomocí simulace a optimalizace chování výrobku již v projekčních etapách. Siemens PLM Software nabízí rozsáhlou paletu simulačních softwarových řešení světové úrovně pod názvy Femap a NX Nastran.
Image
FEMAP Proč provádět výpočty FEM?
Průmysl je nucen u svých výrobků snižovat cenu a zlepšovat kvalitu, to vede k častějšímu využívání nástrojů jako například FEM výpočty při návrhu a vývoji výrobků. Výběr správného výpočetního nástroje (programu) je klíčem k úspěšnému používání FEM výpočtů při návrhu a vývoji výrobků.
Proč Siemens PLM Software?
Siemens PLM Software pomáhá zákazníkům vyvíjet produkty s použi-tím široké nabídky nástrojů pro FEM výpočty, ověřování a optimalizaci tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. S FEM výpočetním programem FEMAP společnost snižuje potřebu vyrábět množství ověřovacích prototypů na nezbytné minimum. Siemens PLM Software společně se statickým výpočtem nabízí také dynamickou analýzu a možné rozšíření o výpočty životnosti, proudění kapalin a multi-physics analýzy pro výkonné výpočetní nástroje.
Image
Proč FEMAP?
FEMAP je program s rozšířeným výpočetním prostředím. Cenově efektivní, přitom CAD a výpočetně neutrální, a hlavně světově uzná-vané a populární výpočetní prostředí pro uživatele Nastranu. Program je široce používán ve společnostech patřících k světové třídě ve vývoji komplexního řešení jako jsou letadla, satelity, elektronika, těžká tech-nika, námořní technika atd. FEMAP je cenově velmi efektivní, pokud je integrován společně s řešičem NX Nastran. Ale více než to, můžete načítat a pracovat s daty ze všech dále zmiňovaných FEM řešičů, v tom je síla a velikost programu FEMAP. FEMAP je na CAD nezávislý. Pro programy používající modelovací jádro Parasolid dovoluje přímé načítání ploch a těles. Program dále obsahuje celou řadu následných nástrojů a operací, které lze použít i na ne-Parasolid geometrii. Z dalšího zmíníme beam modelování, tvorba střednicové plochy, zjednodušování modelu a hexa síťovač, široký CAD import. FEMAP umožňuje flexibilně zadávat, měnit a kontrolovat zatížení, materiál, typ výpočtu a zpracování výsledků. FEMAP je ten pravý nástroj, který vede a pomáhá k uskutečnění Vašich obchodních cílů.
FEMAP je k dispozici ve dvou odstupňovaných verzích nabízejících výkon, robustnost a cenově dostupné řešení pro společnosti s různý-mi požadavky na analýzu. Konstruktéři se tak mohou plně soustředit na vlastní vývoj produktu s přihlédnutím k výsledkům výpočtů.
Image
Správná geometrie pro výpočet
Výpočtáři se často setkávají s geometrií která není vhodně připravena pro vytvoření výpočetního modelu. FEMAP nabízí tvorbu geometrie a úpravy křivek, ploch a těles společně s potlačením některých operací a vytvořením střednicové plochy. Těleso může být rozděleno a auto-maticky propojeno pro nastavení různých materiálů. Výpočtáři mohou dále kombinovat více ploch pro zlepšení síťované oblasti pro vyšší kvalitu výsledné sítě.
Integrovaná technologie výpočtu
Na základě zkušeností, že jedna technologie výpočtu někdy nepostačuje požadavkům zákazníka, divize Siemens PLM Software integrovala do programu FEMAP více výpočetních technologií s jedním modelá-řem a prostředím pro vizualizaci. Proto se můžete snáze rozhodnout, kde bude výpočet proveden.
FEMAP Express
FEMAP Express - řešení pro Solid Edge, který umožňuje postupné řešení analýz jednotlivých dílů (komponentů). FEMAP Express spojuje FEMAP pre a post procesor s prověřenou výpočetní technologií Nastran. S FEMAP Expressem budou konstruktéři schopni snadno a rychle určit, jestli navrhovaný díl vydrží všechny pevnostní požadavky, a to vše přímo v prostředí Solid Edge.
FEMAP s NX
Nastran FEMAP s modulem NX Nastran spojuje pokročilé funkce FEMAPu s pre a post procesorem a výkonným výpočetním řešením NX Nastran. FEMAP a NX Nastran, umožňuje konstruktérům snadný přístup ke všem informacím.
Další NX Nastran moduly
Řada pokročilých strojírenských funkcí NX Nastranu pro FEMAP je dostupná jako přídavné moduly pro pokročilejší Nastran analýzu.
Integrace
Dvacetiletá integrace FEMAPu a NX Nastranu dnes poskytuje dokonalé strojírenské řešení pro Váš výpočet. Licenční flexibilita a modulární řešení je filozofií Siemens PLM Software. Umožňuje tak všem uživatelům přístup k pokročilým nástrojům a funkcím NX Nastranu za přijatelnou cenu.
FEMAP a NX
Nastran Nyní můžete využívat vše co potřebujete: lineární statiku, vlastní tvary, vzpěr, kontrolu modelu, bodové svary, přenos tepla ustálené a přechodové stavy, tvarová (konstrukční) citlivost na neomezeném rozsahu úloh.
Dynamika
Výpočet může být proveden v časové i frekvenční závislosti.
Super-elementy
Umožňují výpočet velmi velkých a komplexních sestav, ty jsou řešeny jako menší substruktury (super-elementy).
DMAP
Umožňuje zákazníkům programovat své vlastní rozšíření pro NX Nastran.
Optimalizace
Automatizuje opakující se postupy pro zlepšování výsledného produktu.
Rozšířené nelinearity
Velké deformace, nelineární materiály, časové závislosti, deformovatel-ná a pevná spojení (kontakty), nelineární časová integrace pro rázovou analýzu.
Nástroje pre a post procesoru FEMAP
 
Import geometrie
CATIA import - načítání CATIA modelů (CATIA v4.1x, v4.2 a v5) IGES import - IGES rozhraní podporující IGES standart 4.0 až 5.3 VDA import - poskytuje přímý přístup k VDA souborům od v2.0 I-deas import - poskytuje přístup k IDI souborům vytvořených I-deas 9m2, v10, v11 a podporuje I-deas Parasolid export Pro/Engineer import - umožňuje přímý přístup k souborům s modely z Pro/E Solid Edge import - poskytuje přímý přístup k Parasolid geometrii u objemových a plechových dílů včetně sestav NX import - poskytuje přímý přístup pro geometrii z Unigraphics v11 až v18 CAD modelů a Parasolid geometrii exportovanou ze všech NX verzí NX 2, NX 3 a NX 4 Parasolid import - FEMAP je nativní Parasolid aplikací a Parasolid geometrie je zpřístupněna pomocí stejného Parasolid modelovacího jádra jako u jakéhokoliv CAD využívajícího Parasolid jádro ACIS import - CAD geometrie založena na ACIS jádru je převedena na Parasolid a importována. FEMAP podporuje ACIS v15 a starší IGES export - kromě pokročilého importu IGESu, umožňuje export Parasolid geometrie do IGES formátu
Knihovna elementu
1D - tyč, trubka, rameno, nosník, pružina, gap, plná podpora libovolných standardních průřezů včetně všech kalkulací (výpočtů) 2D plochy – rovinná deformace a napjatost, osově symetrické 3D plochy nebo objemy 3D plochy - desky, vrstvené desky (lamináty), membrány, obdélník a trojúhelník 3D objemy – 4 stěn (tetra), 5 stěn (wedge) a 6 stěn (brick,hexa) Všechny 2D a 3D elementy - lineární, nebo parabolické Kontaktní hrany, plochy a kluzné hrany Pevné (rigid) elementy Element bodového svaru
Materiály
Izotropní, orthotropní a anisotropní Nelineárně pružné, bilineární(kvadratické) a plastické Zpevnění - izotropní nebo kinematické Hyperelastický a creep Teplotně a deformačně závislé Uživatelem rozšiřitelná knihovna s velkým počtem připravených materiálových vlastností Materiály pro výpočet proudění
Zatížení a uchycení
Geometrické nebo na konečno-prvkový základ Vazby mezi geometrii a sítí Stav zatížení a jeho správa Upevnění(nenulové) s možností posuvu a rotace Uzlové síly a momenty Stálý nebo proměnný tlak Rychlosti a zrychlení Přechodové,frekvenční a random vibrace Teploty, tepelný tok a proudění Vedení a vyzařování tepla
Přizpůsobení
Záznam, editace a přehrání uživatelem definovaných maker přímo ve FEMAPu Plně objektově orientované OLE/COM-based programováni API. API může být plně přístupné a zcela integrované, VB-kompatibilní základní vývojové prostředí. Prostředí zahrnuje interaktivní programování, krokování a odstranění chyb včetně sledování proměnných. Plná podpora spojená s naší API dokumentací. Dynamická knihovna kontrol a vstupů pro dokončení Femap funkcí, nezávisle proměnných a konstant. Neutrální soubor - plně zdokumentovaný ASCII formát souboru pro rozhraní FEMAP databáze
Skupiny a vrstvy
S FEMAPem můžete snadno dále dělit model pro zobrazení, nebo pro účely dalšího zpracování do skupin podle: Souřadnic Automaticky přidat novou entitu do aktivní, nebo uživatelem specifikované skupiny ID, čísla Asociativity Materiálu Typu Automaticky vytvořit skupinu podle vlastností, materiálu a geometrie Zobrazení a zpracování výsledků Zobrazení deformace, animace a vektoru Animace přes jeden výsledek nebo přes více výsledků Barevné zobrazení a kritéria Iso-plochy a řezné roviny s dynamickou kontrolou Odhad chyby X-Y vykreslení křivek Textové reporty - standardní a uživatelem modifikovatelné Import/export v oddělených tabulkách Publikování na internetu s podporou VRML Uložení animace jako AVI
Prostředí
Nativní Windows look and feel Více otevřených pracovních oken Plné více stupňové undo a redo Online help s aktivním odkazem Panel nástrojů pro nejčastěji používané příkazy Možnost použít Cut a Paste ve Windows aplikacích Dynamické vysvícení objektu při výběru Výběr objektů pomocí obdélníku, kružnice, polygonu, vpředu, vzadu Výběr objektů přes asociativní vlastnosti (všechny elementy se společným bodem nebo plochou)
Zobrazení
Podpora OpenGL 3D dynamická rotace, posun a měřítko Potlačení neviditelných hran a drátový model Volné hrany a volné plochy Nastavení stínování a průhlednosti Pro element: orientace, osy, posunutí atd.
Image
Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.