Přihlášení

1 300 1

Posuňte návrh vašich výrobků na další úroveň díky 3D CAD systému Solid Edge. Zjistěte, jak Solid Edge řídí design a produktivitu s využitím synchronní technologie, která zaručí rychlost a pružnost přímého modelování s možnou kombinací parametrického modelování.

Je to velice jednoduché:
• Zaregistrujte se
• Stáhněte instalaci
• Užívejte Solid Edge na 45 dní

1 300 3

1 300 2

Od verze ST7 je v Solid Edge integrovaný specializovaný software KeyShot, díky kterému vytvoříte dechberoucí vizualizace Vašich modelů.

1 250 2 1 250 1

Keyshot slouží k vytváření 3D vizualizací, animací a interaktivních vizualizací. Podporuje import pro největší počet formátů 3D dat z jakéhokoliv renderovacího softwaru. Je neskutečně jednoduchý na ovládání – pomocí drag and drop přiřadíte objektům materiály, světelné prostředí a současně proměnit jakýkoliv objekt na světlo, oblast světla či mu přiřadit IES profil světla. Společnost Luxion (výrobce Keyshotu) vyvíjí svou vlastní renderovací technologii na maximální využití výkonu procesoru PC. Tím odpadá potřeba speciálních grafických karet.

1 250 3

Solid Edge Mold Tooling
Solid Edge Mold Tooling poskytuje navíc specializované prostředí pro zrychlení a zjednodušení konstrukce forem plastových výlisků, samozřejmě s využitím jedinečných technologií a postupů systému Solid Edge. Mold tooling ale v žádném případě nepředstavuje jen knihovnu standardních dílů pro skládání sestav. Jedná se o plnohodnotnou aplikaci zjednodušení a rapidního zrychlení konstrukce.

1 240 11 240 2

Solid Edge Mold Toolilng je plně interovaný modul CAD systému Solid Edge. Jeho úkolem je automatizace pracovních postupů při konstrukci forem pro plastové výlisky.

Automatické vytvoření tvárníku a tvárnice
Solid Edge Mold Tooling minimalizuje nutnost zásahů uživatele při tváření jádra formy. Systém očekává pouze zadání, který díl zaformovat a jaké metody mají být použity pro zaslepení vnitřních otvorů a konstrukci dělící roviny. Výsledný tvar pak může uživatel libovolně upravovat podle svých představ. Samostatně je pak řešeno dělení jádra na jednotlivé tvarové vložky.

1 240 3

Roznásobení komponent tvarových vložek
Příkaz pro násobení komponent respektuje všechny aspekty, které sebou přináší vícenásobné formy. V rámci jednoho příkazu máte možnost vytvářet kruhová nebo pravoúhlá pole, s možností řídit nejen natočení, ale i zadat jedinečnou polohu pro každou instanci.

Stavebnice
Solid Edge Mold Tooling v základním balíku obsahuje katalogy světových firem. Kromě toho je pně podporováno vytváření vlastních uživatelských standardů.

1 240 4

Vtoková soustava a chlazení
Solid Edge Mold Tooling obsahuje také nástroje pro automatizovaný návrh vtokové soustavy, zaústění vtoků a přidržovačů vtokových kanálů a snadnější umístění vyhazovačů. Pro návrh vtokové soustavy stačí jedna skica. Stejně jednoduchá je i tvorba sítě chladících kanálů.

Standardní díly
Při konstrukci formy se využívá velké množství standardních dílů. Solid Edge Mold Tooling poskytuje nejen komfortní prostředí pro výběr dílů, ale také maximální pomoc při jejich umisťování a provádění návazných operací. Například při vložení vyhazovače doje automaticky nejen k vyvrtání děr ve všech dotčených deskách, ale také k říznutí vlastního vyhazovače plochou odlitku.

1 240 5

Solid Edge WIRE HARNESS
Solid Edge Wire Harness je speciální procesně řízené prostředí určené pro elektrikáře, kteří navrhují trasy drátů, kabelů a kabelových svazků. Díky tomuto modulu navrhnete kompletní a přesné modely Vašich elektro a mechanických komponent včetně propojení a zapojení.

1 230 1

Spolupráce při konstrukci mechanické a elektrické části
S jedinečnou technologií virtuálních komponent projektant či šéfkonstruktér jednoduše nastíní své myšlenky a tak v nebývale krátké době odstartuje proces vývoje zařízení. Projektant mechanické části elektrického zařízení předběžně rozvrhne strukturu zařízení na jednotlivé podskupiny, podsestavy a díly přímo v prostředí programu Solid Edge. Tuto, prozatím virtuální, strukturu je možné velice snadno průběžně měnit, a přizpůsobovat tak vývoji.

Kreslení jednoduchých elektroschémat
V Solid Edge je možné přímo kreslit elektroschémata, případně schémata zapojení jiných médií (hydraulika, pneumatika apod.). Důležitými nástroji pro usnadnění práce na elektrických schématech jsou entity blok a propojení. Klíčovým nástrojem pro úsporu času je možnost přímého využití bloků uložených v DWG souborech, práce s vícenásobnými a vícestavovými bloky.

1 230 2

Dráty a kabelové svazky - spolupráce se sofistikovanými CAD systémy
Samozřejmostí je 3D navrhování vodičů a kabelových svazků tažených pomocí prostorových trajektorií. Vstupem do Solid Edge může být buď ruční zadání trajektorie vodiče (trajektorie vodiče může mít libovolný tvar), nebo automatické vygenerování propojení načtením dat kabelového svazku z elektro CAD systému.

Solid Edge automaticky provede rozmístění komponent podle elektroschématu a propojení jejich kontaktů virtuálními dráty či kabely. Konstruktér provede fyzické rozmístění elektrokomponent, včetně úpravy trajektorií vedení, a vyšetření případných kolizí. Výstupem dokumentace je pak buďto samostatná tabulka drátů a kabelů se zahrnutím délkových rozměrů nebo export těchto specifických údajů zpět do elektro CAD systému, případně informačního systému.

1 230 3

Solid Edge EXPRESSROUTE
Solid Edge XpressRoute usnadňuje návrh mechanických potrubních systémů. Komplexní soubor oborově specifických nástrojů pro návrh pomáhá návrhářům rychlý návrh potrubí a tras potrubí do sestav Solid Edge. XpresRoute, který je plně integrovaný do Solid Edge, využívá procesně specifické pracovní postupy, díky kterým uděláte přesně to, co chcete udělat. S XpresRoute můžete nejen zrychlit proces návrhu pro mechanické směrovaných systémy, můžete se také očekávat lepší přesnost BOM a nižší náklady pomocí standardizace.

1 220 1

Solid Edge Path Expres
Funkce PathExpres umožňuje návrhářům velice rychle definovat 3D trubku nebo potrubí bez kreslení jednotlivých trajektorií. Tato funkce automaticky generuje optimální cestu mezi dvěma body a to v několika variantách. Stačí si jen vybrat.

1 220 2

Solid Edge OrientXpres
Funkce OrientXpres je interaktivní designová pomůcka, která pomáhá v kreslení 3D segmentů definující trajektorii. Stejně jako při kreslení ve skice můžete kreslit čáry a oblouky s tím, že se zamknete do rovnoběžné osy nebo roviny s danou rovinou. 3D křivky mohou být také použity k vytvoření potrubí, což umožnňuje návrhářům snadno reprezentovat flexibilní trubky a hadice. Segmenty trajektorie pomohou být propojeny s geometrií sestavy. Tím vzniká projení, které nás zajistí automatické překlesnení potrubí při změně rodičovské geometrie v sestavě.

Automatické 3D komponenty
Jakmile je definována trajektorie, objemové modely potrubní systému nebo potrubí jsou vytvořena podlenavržených trajektorií a tvoří přesný virtuální model. Návrháři mohou zjistit atributy jako velikost, rozsah či definovat zakončení trubek přes jednoduché dialogové okno. U potrubních systémů, 3D trubek, tvarovek a komponentů je zajitěna správná orientace při automatickém vkládání do sestavy. Všechny komponenty jsou plně asociativní k propojeným dílům.

1 220 3

Powerful simulation functionality embedded inside Solid Edge
1 210 S1
Uživatelé Solid Edge mají několik možností simulací, počínaje Solid Edge Simulation Express pro jednotlivé součásti přes Solid Edge Simulation na MKP analýzy sestav a kombinovaných sestav, až samostatný řešič FEMAP, který slouží pro definování a analýzu kompletních systémů.

Kompletní řada produktů poskytuje škálovatelné upgrady pro ty, kteří jsou nuceni řešit náročnější technické problémy. 

Solid Edge Simulation Express Solid Edge Simulation Femap
 • Based on Femap
 • Based on Femap
 • CAD independent
 • Embedded in Solid Edge
 • Embedded in Solid Edge
 • System simulation
 • Part validation
 • Part/assembly validation
 • Statics, modal, buckling, dynamics, heat transfer, non-linear, etc. 
 • Statics/modal
 • Statics, modal, buckling, heat transfer
 • Solver independent, NX Nastran
 • NX Nastran Solver
 • NX Nastran Solver
 • Multi-discipline engineer, analyst
 • Multi-discipline engineer
 • Multi-discipline engineer

Kompletní geometrie a konečno-prvkové modely s okrajovými podmínkami a výsledky jsou snad přenosné ze Solid Edge do FEMAP, kde je možno použít další pokročilé analýzy.

Všechna řešení jsou založena na stejné základně konečno-prvkové modelování techniky a použití řešiče NX Nastran a jsou dostatečně flexibilní, aby vám umožnily pracovat tak, jak chcete. Takže můžete provádět analýzy v prostředí, ve kterém vám to vyhovuje a tím zvýšit produktivitu.

Podkategorie

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.